کیمیای محبت

کتاب «کیمیای محبت» شرح حال عارف بزرگ، شیخ رجبعلی خیاط (نکوگویان) است. این اثر ابتدا با نام «تندیس اخلاص» در سال 76 منتشر شد و پس از آن نویسنده نسخه دیگری از همین کتاب همراه با اضافات با نام «کیمیای محبت» به چاپ رساند.


شرح زندگی، کار، عبادت، اخلاق و تعامل وی با دیگران از جمله موضوعاتی است که پیرامون این شخصیت در این کتاب سخن به میان آورده شده است.