قانون ۱۰ برابر-The 10X Rule

قانون ۱۰ برابر

فعالیت های بزرگ را برای موفقیت کسب و کار خود به انجام برسانید! کتاب قانون ۱۰ برابر معنای واقعی فعالیت ها و اقدامات بزرگ را برای شما شرح می دهد و به شما این توانایی را می دهد که پیشرفت های بسیار بزرگ و قابل ملاحظه ای برای رسیدن به اهداف خود داشته باشید. این کتاب سه قدم برای دستیابی و بهره گیری از قانون ۱۰ برابری به خواننده ارائه و  نقطه های شروع دقیقی برای اجرای آن معرفی می کند.

آیکون موضوعات موضوعات

موفقیت