شکرانه؛ راهی برای زندگی-Gratitude A Way of Life

شکرانه؛ راهی برای زندگی

شکرانه، مجموعه‌ای از تفکرات و دیدگاه‌های افراد برجسته در مورد پدیده شکرگذاری است؛ اساتید و نویسندگانی که هر کدام از قدرت و معجزه سپاسگذاری در زندگی خود داستان‌ها و نکته‌هایی با نویسنده درمیان گذاشته‌اند و او نیز آنها را در این کتاب جمع آوری کرده است.

آیکون موضوعات موضوعات

خودسازی