فرزندان کارآفرین-Raising an Entrepreneur

فرزندان کارآفرین

در این کتاب، سیاستمدار و مادر ۲ فرزند کارآفرین موفق گزارشی از مصاحبه با مادران ۵۰ تن از موفق ترین کارآفرینان و نوآوران ترتیب می‌دهد. طبق نتایج به دست آمده از این مصاحبه‌ها نویسنده ۱۰ قانون مهم و کلیدی برای تربیت کودکانی با اعتماد به نفس، نترس و خودساخته ارائه می‌کند که ایده‌ها و اقدامات آنها می‌تواند جهان را متحول کند.