جورج اورول

جورج اورول

George Orwell

اریک آرتور بلر، معروف به جورج اورول، نویسنده و خبرنگار بریتانیایی است. انتقاد او از حکومت های استبدادی و بی عدالتی به خوبی در آثار اورول قابل مشاهده است. او بیشتر بخاطر 2 اثر «قلعه حیوانات» و «1984» به شهرت رسید، نفوذ وی بر فرهنگ ادبی و سیاسی معاصر تا عصر حاضر و پس از مرگش نیز ادامه داشته است.